Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Alphabet

Update Apache HTTPD cho DirectAdmin

1. Kiểm tra phiên bản PHP hiện tại # /usr/sbin/httpd -v 2. Build Apache cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build update ./build apache ./build…

Ưu điểm của Cloud VPS

VPS là máy chủ ảo được phân chia từ một máy chủ vật lý hoạt động trên nền máy chủ…