Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Hướng dẫn cấu hình chống spam với SpamAssassin

Lượt xem: 611 Thảo Luận: 2

SpamAssassin là hệ thống tự động lọc email spam của cPanel. Hệ thống này sẽ xác định các email nhận được có phải là mail spam hay không dựa vào phần nội dung (content) và và phần tiêu đề (header) của email gởi đến.

1. Các bạn đăng nhập vào trang quản trị cPanel.
2. Chọn SpamAssassin :

3.  Bật SpamAssassin :


4. Cấu hình SpamAssassin :

5. Các bạn có thể cấu hình những thiết lập khác nhau cho SpamAssassin :

– Blacklist (danh sách đen): Tính năng này cho phép bạn cấu hình chỉ định các địa chỉ emai được cho là spam, các email này sẽ được lưu vào danh sách đen – blacklist và SpamAssassin sẽ lập tức đánh dấu email này là spam mà không cần phải xem xét bất cứ điều kiện nào khác. Có thể sử dụng dấu * để đại diện cho nhiều ký tự và dấu ? để đại diện cho một ký tự.

 

Vd:

  •  cron@spam.ru — Blacklists email cron@spam.ru
  • *@spam.ru — Blacklists tất cả các địa chỉ từ domain spam.ru
  • ?ron@spam.ru— Dấu ? đại diện cho một ký tự, ví dụ email cron@spam.ru sẽ bị blacklist, nhưng email bcron@spam.ru sẽ không bị blacklist.

– Whilelist ( danh sách ngoại lệ): Các email được cấu hình chỉ định là whilelist sẽ được SpamAssassin bỏ qua và không bao giờ được xem là spam.  Phương thức cấu hình tương tự như cấu hình ở mục blacklist. Sau đó ấn Save

Bình luận