Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

Cách xử lý lỗi directadmin dead but pid file exists

Lượt xem: 585 Thảo Luận: 2

Khi restart directadmin bị lỗi

directadmin dead but pid file exists

# service directadmin stop
# rm -f /var/run/directadmin.pid
# service directadmin start

Nếu vẫn chưa start được thì bạn thử thêm 1 cách sau (cập nhật lại license DA)

#cd /usr/local/directadmin/scripts
# ./getLicense.sh UID LID
# service directadmin restart

Bình luận