Nhà cung cấp Tên miền, Hosting Uy Tín. Hỗ trợ 24/7

đổi tên email

Hướng Dẫn Tạm Ngừng Email Người Dùng Trong Tài Khoản Quản Trị Admin

  Bước 1: Chọn email cần tạm dừng Bước 2: Chọn biểu tượng dấu ba chấm dọc (như hình dưới)….

Hướng Dẫn Xóa Email Người Dùng Trong Tài Khoản Quản Trị Admin

  Bước 1: Chọn email cần xóa Bước 2: Chọn biểu tượng dấu ba chấm dọc (như hình dưới). Chọn…

Hướng Dẫn Đổi Mật Khẩu Email Người Dùng Trong Tài Khoản Quản Trị Admin

  Bước 1: Chọn email cần thay đổi mật khẩu Bước 2: Chọn biểu tượng khóa (như hình dưới) Bước…