Kiến Thức

Quản lý sổ địa chỉ

1.Tạo sổ địa chỉ mới
– Chọn chức năng Sổ địa chỉ -> Click vào biểu tượng icontaosodiachi.png

 

 

– Đặt tên, chọn màu đại diện, và chọn vị trí đặt sổ địa chỉ mới – > chọn Đồng ý

 

2. thêm một địa chỉ mới vào sổ địa chỉ
– Chọn chức năng Sổ địa chỉ -> chọn Tên sổ địa chỉ -> chọn Mới

 

 

Một màn hình xuất hiện cho phép ta khai báo các thông tin muốn lưu

 

– Cuối cùng chọn Lưu lại để kết thúc.

3. Hiệu chỉnh thông tin địa chỉ liên hệ
Chọn địa chỉ cần sửa -> click “sửa”

Chọn địa chỉ cần xóa -> click “xóa”

 

 

4. Chia sẻ sổ địa chỉ – Click chuột phải vào Tên sổ địa chỉ -> chọn Chia sẻ sổ địa chỉ

 

 

Nhập thông tin (địa chỉ email) và xác định quyền của người được chia sẻ

– Lưu ý :

  1. Nếu chia sẻ cho Người dùng hoặc nhóm nội bộ thì người được chia sẻ sau khi đăng nhập vào email có thể truy cập vào các tài nguyên chia sẻ này với quyền được xác định khi chia sẻ.
  2. Nếu chia sẻ cho Khách ngoài ( người bên ngoài mạng nội bộ) thì người được chia sẻ chỉ có quyền xemcần mật khẩu để truy cập các chia sẻ này.
  3. Nếu chia sẻ cho Công cộng thì người được chia sẻ chỉ có quyền xemkhông cần mật khẩu để truy cập các chia sẻ này.

Người được chia sẻ nhận được email thông báo từ người gửi với 2 tùy chọn Chấp nhận chia sẻ hay Từ chối chia sẻ.

Nếu chấp nhận click vào dòng trên 

5. Xóa sổ địa chỉ
Chọn sổ địa chỉ muốn xóa -> click vảo biểu tượng X Xóa bỏ

 

Chúc các bạn thành công.

Exit mobile version